THAILAND'S INNOVATION DATAWAREHOUSE
ศูนย์รวมข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมจากเครือข่ายพันธมิตร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม มาให้บริการ ณ จุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลนวัตกรรมจากทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม มาให้บริการ ณ จุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลนวัตกรรมจากทั่วประเทศ
ข้อมูลทั้งหมด
ผลงานนวัตกรรม
สินค้านวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน
บริการ
ผู้เชี่ยวชาญ
องค์ความรู้
ผลงานนวัตกรรม
(INNOVATION)
บริการด้านนวัตกรรม
(SERVICE)
องค์ความรู้
(KNOWLEDGE)
THAILAND'S INNOVATION DATABASE
ข้อมูลด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อมให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Innovation Portal
ข้อมูลด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อมให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Innovation Portal
อาหาร
0
0%
ท่องเที่ยว
0
0%
ชุมชน
0
0%
สุขภาพและการแพทย์
0
0%
ไอที
0
0%
อื่น ๆ
0
0%
อาหาร
0
0%
ท่องเที่ยว
0
0%
ชุมชน
0
0%
สุขภาพและการแพทย์
0
0%
ไอที
0
0%
อื่น ๆ
0
0%
โครงสร้างพื้นฐานภาคการศึกษา
0
0%
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
0
0%
โครงสร้างพื้นฐานภาคเอกชน
0
0%
โครงสร้างพื้นฐานภาคสังคม
0
0%
อาหาร
0
0%
ท่องเที่ยว
0
0%
ชุมชน
0
0%
สุขภาพและการแพทย์
0
0%
ไอที
0
0%
อื่น ๆ
0
0%
อาหาร
0
0%
ท่องเที่ยว
0
0%
ชุมชน
0
0%
สุขภาพและการแพทย์
0
0%
ไอที
0
0%
อื่น ๆ
0
0%
บริการข้อมูลเปิดเผย
(Open API)