THAILAND INNOVATION ECOSYSTEM

Knowledge

องค์ความรู้

ความยุติธรรมในโลกดิจิทัล เมื่อ AI กำลังจะถูกกฎหมายควบคุม

ถึงเวลาแล้วที่โลก…เริ่มเดินหน้าตรวจสอบเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง AI ที่กำลังฉลาดขึ้นทุกวัน ทุกวันนี้เราต่างคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI กันเป็นอย่างดี จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว และเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับเราขนาดนี้จึงอดไม่ได้ที่จะทำให้เกิดการตั้งคำถามจากคนในสังคม โดยเฉพาะเรื่อง จริยธรรม มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้ในปัจจุบันกลายเป็นข้อถกเถียงใหญ่ในหลายประเทศ ถึงขั้นกลายเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์กันเลยทีเดียว จากเดิมที่มีกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) เพื่อควบคุมดูแลในด้านข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว สหภาพยุโรป (EU) จึงเดินหน้าอีกขั้นด้วยการร่างกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ AI ขึ้นมาในชื่อว่า “Artificial Intelligence Act (AIA)” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายแรกของโลกที่ใช้กำกับดูแลขอบเขตการใช้งาน AI ในบริษัทต่างๆ เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศสมาชิกทันที แต่การขยับก้าวนี้ของสหภาพยุโรปไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ในภาคพื้นที่ทวีปเดียวเท่านั้น ยังส่งผลกับนักพัฒนาทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพราะไม่ว่าบริการหรือเทคโนโลยีนั้นจะมาจากที่ใดบนโลกก็ต้องถูกตรวจสอบเมื่อถูกนำมาใช้งานในยุโรป ซึ่งร่างกฎหมายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนและตัวช่วยกำหนดทิศทางเทคโนโลยี AI ในอนาคตได้ ร่างกฎหมาย “Artificial Intelligence Act (AIA)” มีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ 5 ข้อด้วยกัน จากแนวคิดที่ว่าสร้าง AI ที่เชื่อถือได้และเคารพหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้งานพึงได้รับ โดยแบ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ • การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหรือการให้บริการระบบ AI ในสหภาพยุโรป • การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสของระบบ AI ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ • การกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้ AI ในการสอดส่อง หรือการเฝ้าระวังบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในพื้นที่สาธารณะ • การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย • การกำหนดบทลงโทษทางปกครอง ไม่เพียงแค่กำหนดหลักเกณฑ์เท่านั้น ร่างกฎหมายนี้ยังได้จำแนกความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI ไว้ใน 4 ระดับด้วยกัน 1.ระดับที่ 1 ยอมรับไม่ได้ (Unacceptable Risk) เทคโนโลยี AI ที่ขัดต่อค่านิยมของสภาพยุโรป ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแบบร้ายแรง เช่น การใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อสร้าง Social Credit แบบในประเทศจีน หรือเทคโนโลยีที่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและผู้พิการ EU ก็จัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงในระดับนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ไม่สามารถใช้ได้ในยุโรปอย่างเด็ดขาด 2.ระดับที่ 2 ความเสี่ยงสูง (High Risk) เทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย การระบุตัวตนทางชีวภาพ การบริการสาธารณะ รวมถึงด้านการศึกษาและจัดสรรหาบุคลากร โดยเทคโนโลยีในกลุ่มนี้จะต้องถูกตรวจสอบทั้งวัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนา อัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผล ไปจนถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่ส่งมอบให้ผู้บริการ เรียกได้ว่าถูกกำกับดูแลในทุกกระบวนการ 3.ระดับที่ 3 ความเสี่ยงจำกัด (Limited Risk) เทคโนโลยี AI ที่มีความเสี่ยงในการถูกแก้ไขดัดแปลงได้ เช่น Chatbot หรือเทคโนโลยี Deep Fake หากถูกใช้งานในยุโรปจะต้องมีการบอกบริบทการใช้งานให้เห็นได้ชัด ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค เช่น แจ้งว่าตอนนี้คุณกำลังคุยกับ Chatbot อยู่ โดยเทคโนโลยีในระดับนี้มีข้อยกเว้นด้านการบังคับใช้กฎหมาย สามารถใช้งานได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ 4.ระดับที่ 4 ความเสี่ยงต่ำ (Minimal Risk) เทคโนโลยี AI ในแบบอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 3 ระดับที่กล่าวมา สามารถพัฒนาและใช้งานได้ตามปกติ เพียงแค่ผู้พัฒนาหรือผู้ประกอบการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตระหนักถึงผู้ใช้งานและผลกระทบต่อสังคม สำหรับร่างกฎหมายนี้ถ้านักพัฒนาหรือผู้ประกอบการทำผิดเงื่อนไขจะมีบทลงโทษสูงสุดถึง 30 ล้านยูโรหรือต้องถูกปรับ 6% จากรายได้ทั้งหมดเลยทีเดียว และในอนาคตสหภาพยุโรปจะมีแผนการจัดตั้ง European Artificial Intelligence Board เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการวางแผนอนาคตที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างแน่นอน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเกิดขึ้นของร่างกฎหมายนี้มุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นและเพิ่มความโปร่งใสในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ในทางตรงกันข้ามก็อาจทำให้เกิดข้อจำกัดมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนานวัตกรรมได้ล่าช้ากว่าเดิมและสามารถเกิดข้อพิพาทได้ง่าย เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ระดับยังมีข้อคลุมเครือ รวมถึงอาจมีประเด็นใหม่ๆ ในอนาคตที่ไม่สอดคล้องกับทั้ง 4 ระดับ ร่างกฎหมายนี้จึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาและสร้างข้อถกเถียงในสังคมต่อไป และไม่ใช่แค่สภาพภาพยุโรปที่เดินหน้าควบคุม AI สภาประชาชนแห่งมหานครเซินเจิ้น ประเทศจีนก็ได้เตรียมออกร่างกฎหมายในลักษณะนี้เช่นกัน แต่เป็นการควบคุมในระดับท้องถิ่นในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งโลกตะวันออก โดยข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ จะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยติดตามในอนาคต แม้ตอนนี้ในประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายในลักษณะนี้โดยตรง แต่เราก็อยากชักชวนให้นักพัฒนา ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทุกคนได้เข้าใจการเคลื่อนไหวในมิติด้านกฎหมายนี้ไว้ เพราะมันจะสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมได้ในหลายมิติ สุดท้ายถ้าคุณอยากทำความรู้จักเทคโนโลยีด้าน AI ให้มากขึ้น รวมถึงนวัตกรรมด้าน Deep Tech ในรูปแบบอื่นๆ งาน Virtual Event “SITE 2021 : DEEPTECH RISING” เป็นอีกงานหนึ่งที่จะมาเปิดโลกนวัตกรรมให้กว้างขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี และสร้างความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมในมิติต่างๆ คลิกเข้าชมแบบย้อนหลังได้ที่นี่ > https://site.nia.or.th/ ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://t-reg.co/blog/t-reg-knowledge/what-is-pdpa/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/


Innovation Synergy Account เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านนวัตกรรมร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลนวัตกรรม
AI e-Service แนะนำข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์
ชวนสำรวจโลก ROBOTICS เติมคุณภาพชีวิตกับ 5 นวัตกรรมหุ่นยนต์

เตรียมทำความรู้จักกันไว้เลย เพราะเทคโนโลยีนี้กำลังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ! “Robotics” เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งในด้าน Deep Tech ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและในเชิงภาพรวมอุตสาหกรรมก็มีมูลค่าตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ International Federation of Robotics (IFR) พบว่า ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 31% หรือ 48 ล้านตัว ภายในปี 2564 นับว่าเป็นตัวเลขที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งกำลังบอกทิศทางในอนาคตว่า เทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไปแล้ว ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด เพราะแทรกซึมอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมหรือหุ่นยนต์บางประเภทผู้บริโภคทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน โดยในวันนี้เราก็จะมาแนะนำหุ่นยนต์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจตลอดในช่วงปี 2020-2021 มาให้ทุกคนได้รู้จักกัน ซึ่งเน้นหุ่นยนต์ที่มีฟังก์ชันที่น่าสนใจและไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆ ในประเทศไทย ส่วนจะมีอะไรบ้างมาดูไปพร้อมกันเลย “Cyan Robotics” หุ่นยนต์ส่งอาหาร จาก Coco Robotics ท่ามกลางการเติบโตของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้มีสตาร์ทอัพที่เห็นโอกาสและช่องว่างที่ยังไม่มีใครเข้ามาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพราะโดยส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างร้านอาหารและผู้บริโภคเป็นหลักCoco Robotics สตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์หน้าใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัย (UCLA) จึงได้สร้างหุ่นยนต์ส่งอาหารขึ้นมาในชื่อ “Cyan Robotics” เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกล่องเก็บของติดล้อ โดยสามารถส่งอาหารได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อกับระบบของร้านอาหารได้ ทำให้สามารถติดตามออเดอร์ได้อย่างสะดวก แม้ Cyan Robotics จะยังไม่ถูกใช้อย่างจริงจัง แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะมาพลิกวงการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในอนาคต และในตอนนี้ Coco Robotics ก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนกว่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุนในซิลิคอนวัลเลย์จนกลายเป็นสตาร์ทอัพในระดับซีรีย์ A ไปเรียบร้อยแล้ว “Stretch” หุ่นยนต์ยกกล่องอัจฉริยะในคลังสินค้า จาก Boston Dynamics ปัจจุบันหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีที่ใช้อยู่กับคลังสินค้านั้นมีข้อจำกัด อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น ทำของตก ทำสินค้าเสียหายเพราะใช้แรงมากเกินไป ควบคุมแรงไม่ได้ Boston Dynamics บริษัทผลิตหุ่นยนต์ในระดับแนวหน้าของโลก จึงได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า “Stretch” เป็นหุ่นยนต์ยกกล่องอัจฉริยะ ที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุให้เหมือนกับมนุษย์เพื่อใช้ในคลังสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วไป ล่าสุด Stretch ได้มีการพัฒนาแล้วกว่า 4 เวอร์ชัน ถึงขั้นเรียนรู้น้ำหนักได้ด้วยตัวเอง ผ่านกลไกแบบ Machine Learning แม้เทคโนโลยีนี้จะอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับอุตสาหกรรมไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะถ้านำเทคโนโลยีนี้เข้าไปใช้งานแบบเต็มรูปแบบจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังการขนย้ายสินค้าได้เร็วขึ้นและนานขึ้นหลายเท่าตัว “Autonomous Weeder” หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชไร่นาอัตโนมัติ จาก Carbon Robotics สำหรับแวดวงการเกษตรก็ไม่น้อยหน้า มีเทคโนโลยีด้าน Robotics ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนให้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเช่นกัน ซึ่งใครจะไปคิดว่า เครื่องจักรด้านการเกษตรในทุกวันนี้ สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้แล้ว ไม่ต่างอะไรกับโหมด Autopilot ในรถยนต์ Tesla โดย Carbon Robotics สตาร์ทอัพผู้บุกเบิกการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการเกษตร ได้ทำการเปิดตัว “Autonomous Weeder” หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชไร่นาอัตโนมัติขึ้นมา นับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับเทคโนโลยีด้านการเกษตรหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เอง โดย Autonomous Weeder สามารถกำจัดวัชพืชได้ถึง 37.5 – 50.6 ไร่ต่อวัน ด้วย AI และเลเซอร์นำทางที่สามารถกำหนดทิศทางและกำจัดวัชพืชได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ยังไม่เป็นอันตรายต่อหน้าดิน เพราะใช้วิธีการกำจัดด้วยความร้อน เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเกษตรกรได้มาก ทั้งประหยัดต้นทุนและช่วยให้ผลผลิตเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ “Scythe Cuts” หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ จาก Scythe Robotics ก่อนหน้าพูดถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปแล้ว ถัดมาเราจึงมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักหุ่นยนต์ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงได้บ้าง ซึ่งก็คือ “Scythe Cuts” หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ จากสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Scythe Robotics เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะโดยปกติเครื่องตัดหญ้าทั่วไปอาจต้องใช้น้ำมัน แต่สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แถมปล่อยให้ทำงานได้เลยโดยไม่ต้องควบคุม เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้สบายๆ การทำงานของ Scythe Cuts กลไกหลักจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Mapping และเซนเซอร์อัลตราโซนิกระดับ 12x เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงาน คาดเดาความสั้นยาวของพื้นหญ้าและทำการตัดหญ้าอยู่ในระนาบเดียวกัน ถ้ามีวัสดุแปลกปลอมเข้ามาในระบบก็สามารถหลบเลี่ยงได้ แถมยังทำงานได้แบบ 360 องศาและรองรับพื้นที่ที่มีความขรุขระ โดยหุ่นยนต์ตัวนี้จะวางแผนขายในปี 2022 และได้รับเงินลงทุนแล้วประมาณ 13.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุนหลายราย คลิกเข้าชมได้ที่นี่ > https://site.nia.or.th/ ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/913238 https://www.cocodelivery.com/ https://labusinessjournal.com/news/2021/sep/06/coco-raises-36-Open API
บริการข้อมูลเปิดเผย

ข้อมูลที่น่าสนใจ

สำหรับคุณ