ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
AGTECH4OTOP
โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ได้ริเริ่ม “โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ AgTech4OTOP ” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด บนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ ที่มีการพัฒนารูปแบบในการเชื่อมโยง ระหว่างผู้ผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคให้สามารถขยายผลและกระจายได้ในวงกว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2.เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบตลาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สำหรับการ OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบตลาดนวัตกรรมสำหรับสินค้า OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
สตาร์ทอัพการเกษตร (AgTech Startup) หรือ สตาร์ทอัพด้านอื่นๆด้านระบบตลาดเกษตรรูปแบบใหม่ และรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่ผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ 1) ข้าว 2) ผักและผลไม้ 3) เครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
AGTECH4OTOP, ตลาดรูปแบบใหม่, สตาร์ทอัพ
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
AgTech4OTOP (โครงการสร้างการตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP)

AGTECH4OTOP
โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ได้ริเริ่ม “โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ AgTech4OTOP ” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด บนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ ที่มีการพัฒนารูปแบบในการเชื่อมโยง ระหว่างผู้ผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคให้สามารถขยายผลและกระจายได้ในวงกว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2.เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบตลาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สำหรับการ OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบตลาดนวัตกรรมสำหรับสินค้า OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
สตาร์ทอัพการเกษตร (AgTech Startup) หรือ สตาร์ทอัพด้านอื่นๆด้านระบบตลาดเกษตรรูปแบบใหม่ และรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่ผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ 1) ข้าว 2) ผักและผลไม้ 3) เครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม: 225
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf