Image
บริการ Open API
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
เงื่อนไขการใช้บริการ
สำหรับผู้มีความประสงค์ขอใช้บริการให้แจ้งชื่อ, นามสกุล, หน่วยงาน/บริษัท, ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท, เบอร์และอีเมล์ติดต่อมาที่สำนักงาน เพื่อตรวจสอบและนำส่ง API KEY และ SECRET KEY
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
https://www.thailandinnovationportal.com/serviceapi/expert/getdatas?parameter
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
FullName String ไม่ ชื่อ-นามสกุลของผู้เชียวชาญ
IndustryID Number ไม่ รหัสหมวดหมู่นวัตกรรม
PageIndex Number ไม่ หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล
PageSize Number ไม่ จำนวนที่ต้องการดึงข้อมูลต่อหน้า ตั้งแต่ 20 - 100 รายการ
Start Date ไม่ วันที่เริ่มต้น
End Date ไม่ วันที่สิ้นสุด
SortBy String ไม่ เรียงข้อมูลตาม
  • title (ชื่อ)
  • updatedate (วันที่ปรับปรุงข้อมูล)
SortDir String ไม่ เรียงข้อมูลจาก
  • ASC (น้อยไปมาก)
  • DESC (มากไปน้อย)
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
APIKey String ใช่ API key ที่ได้จากระบบ NIA Innovation Portal
SecretKey String ใช่ Secret key ที่ใช้ขอข้อมูล

รายละเอียดตัวแปรที่ได้รับจากการเรียกใช้ API
ชื่อตัวแปร ประเภท คำอธิบาย
ResultCode Number รหัสแสดงสถานะการทำงาน
Message String ข้อความแจ้งแสถานะการทำงาน
Total Number จำนวนข้อมูลที่ค้นหาเจอทั้งหมด
TotalPage Number จำนวนหน้าที่ค้นหาเจอทั้งหมด
PageIndex Number หมายเลขหน้าที่แสดงข้อมูล
Data List List รายการข้อมูลผู้เชียวชาญ
- ID
Number รหัส
- FullName
String ชื่อ-นามสกุลของผู้เชียวชาญ
- NickName
String ชื่อเล่น
- BirthDate
Date วันเกิด
- ProfileImageUrl
String รูปถ่าย
- Keywords
List คำสำคัญ
- Title
String ชื่อคำสำคัญ
- IndustryID
Number รหัสหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
- IndustryName
String ชื่อหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
- Detail
String รายละเอียด
- ImageList
List รายการรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- Name
String ชื่อรูปภาพ
- Url
String Url รูปภาพ
- DocumentList
List รายการไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- Name
String ชื่อไฟล์
- Url
String Url ของไฟล์
- VdoList
List รายการวิดีโอแนะนำผู้เชี่ยวชาญ
- Name
String ชื่อวีดีโอ
- Url
String Url ของวีดีโอ
- VdoYoutubeUrl
String Url ของวีดีโอบน Youtube
- WorkPlaceName
String ชื่อสถานที่ทำงาน
- DivisionName
String แผนก/ฝ่าย
- PositionName
String ตำแหน่ง
- PlaceName
String ชื่อสถานที่
- PlaceAddress
String ที่อยู่ที่ติดต่อได้
- PlaceProvinceCode
String รหัสจังหวัด
- PlaceProvinceName
String ชื่อจังหวัด
- PlaceDistrictCode
String รหัสอำเภอ
- PlaceDistrictName
String ชื่ออำเภอ
- PlaceSubDistrictCode
String รหัสตำบล
- PlaceSubDistrictName
String ชื่อตำบล
- PlacePostCode
String รหัสไปรษณีย์
- CoordinatorName
String ชื่อของผู้ประสานงาน
- CoordinatorMobile
String เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน
- CoordinatorEmail
String อีเมลของผู้ประสานงาน
- CoordinatorFax
String เบอร์แฟกซ์ของผู้ประสานงาน
- CoordinatorLineID
String Line ID ของผู้ประสานงาน
- DepartmentWebsiteUrl
String เว็บไซต์หน่วยงาน
- Latitude
Number พิกัด Latitude
- Longitude
Number พิกัด Longitude
- Remark
String หมายเหตุ/อื่น ๆ
- EducationList
List รายการข้อมูลการศึกษา
- EducationLevel
String ระดับการศึกษา
- GraduationYear
String ปีที่สำเร็จการศึกษา
- InstitutionName
String สถาบันการศึกษา
- FieldOfStudy
String สาขา/วิชา
- AwardList
List รายการข้อมูลรางวัลที่เคยได้รับ
- Year
String ปีที่ได้รับรางวัล
- Name
String ชื่อรางวัล
- DepartmentName
String หน่วยงานที่ให้รางวัล
- BusinessNeedList
List ความต้องการทางด้านธุรกิจ
- ID
Number รหัสความต้องการทางด้านธุรกิจ
- Name
String ชื่อความต้องการทางด้านธุรกิจ
- BusinessTypeList
List ประเภทธุรกิจ
- ID
Number รหัสประเภทธุรกิจ
- Name
String ชื่อประเภทธุรกิจ
- DataOwner
Object ข้อมูลเจ้าของข้อมูล
- ID
Number รหัส
- TitleName
String คำนำหน้าชื่อ
- FirstName
String ชื่อ
- LastName
String นามสกุล
- DepartmentName
String หน่วยงาน
- BranchName
String ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
- UpdateDate
Date วันที่แก้ไขข้อมูล