Image
บริการ Open API
ข้อมูลย่านนวัตกรรม
เงื่อนไขการใช้บริการ
สำหรับผู้มีความประสงค์ขอใช้บริการให้แจ้งชื่อ, นามสกุล, หน่วยงาน/บริษัท, ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท, เบอร์และอีเมล์ติดต่อมาที่สำนักงาน เพื่อตรวจสอบและนำส่ง API KEY และ SECRET KEY
ข้อมูลย่านนวัตกรรม
https://https://www.thailandinnovationportal.com/serviceapi/innovationdistrict/getdatas?parameter
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
Name String ไม่ ชื่อย่านนวัตกรรม
Province String ไม่ รหัสจังหวัด รายการจังหวัด
PageIndex Number ไม่ หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล
PageSize Number ไม่ จำนวนที่ต้องการดึงข้อมูลต่อหน้า ตั้งแต่ 20 - 100 รายการ
Start Date ไม่ วันที่เริ่มต้น
End Date ไม่ วันที่สิ้นสุด
SortBy Number ไม่ เรียงข้อมูลตาม
  • title (ชื่อ)
  • updatedate (วันที่ปรับปรุงข้อมูล)
SortDir Number ไม่ เรียงข้อมูลจาก
  • ASC (น้อยไปมาก)
  • DESC (มากไปน้อย)
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
APIKey String ใช่ API key ที่ได้จากระบบ NIA Innovation Portal
SecretKey String ใช่ Secret key ที่ใช้ขอข้อมูล

รายละเอียดตัวแปรที่ได้รับจากการเรียกใช้ API
ชื่อตัวแปร ประเภท คำอธิบาย
ID Number รหัสย่านนวัตกรรม
Name String ชื่อย่านนวัตกรรม (ภาษาไทย)
NameEn String ชื่อย่านนวัตกรรม (ภาษาอังกฤษ)
IntroText String ข้อมูลแนะนำ
IsModel String เป็นย่านนวัตกรรมต้นแบบ
  • Y : ใช่
  • N : ไม่ใช่
Address String ที่อยู่
ProvinceCode Number รหัสจังหวัด
ProvinceName String ชื่อจังหวัด
DistrictCode Number รหัสอำเภอ
DistrictName String ชื่ออำเภอ
SubDistrictCode Number รหัสตำบล
SubDistrictName String ชื่อตำบล
PostCode Number รหัสไปรษณีย์
InnovationDistrictIndustryList List อุตสาหกรรมภายในย่านนวัตกรรม
- ID
String รหัสอุตสาหกรรมภายในย่านนวัตกรรม
- Name
String ชื่ออุตสาหกรรมภายในย่านนวัตกรรม
DocumentList List รายการไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- Name
String ชื่อไฟล์
- Url
String Url ของไฟล์
VdoList List รายการวีดีโอแนะนำ
- Name
String ชื่อวีดีโอ
- Url
String Url ของวีดีโอ
UpdateDate Date วันที่แก้ไขข้อมูล