ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา "ผู้บริหารระดับสูง" ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ

หลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) จัดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้น ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการอบรมสัปดาห์ละ 1 – 2 วัน รวมชั่วโมงการศึกษา ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานถอดบทเรียนจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก
https://www.depa.or.th/th/digitalceo

ทำเนียบนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 1
https://www.depa.or.th/digitalceo/hall-of-fame-1st

ทำเนียบนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 2
https://www.depa.or.th/digitalceo/hall-of-fame-2st

ทำเนียบนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 3
https://www.depa.or.th/digitalceo/hall-of-fame-3st
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
Digital , CEO, ผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
หลักสูตร Digital CEO

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา "ผู้บริหารระดับสูง" ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ

หลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) จัดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้น ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการอบรมสัปดาห์ละ 1 – 2 วัน รวมชั่วโมงการศึกษา ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานถอดบทเรียนจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก
https://www.depa.or.th/th/digitalceo

ทำเนียบนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 1
https://www.depa.or.th/digitalceo/hall-of-fame-1st

ทำเนียบนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 2
https://www.depa.or.th/digitalceo/hall-of-fame-2st

ทำเนียบนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 3
https://www.depa.or.th/digitalceo/hall-of-fame-3st

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม: 179
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf