ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดการศึกษาในทุกระดับชั้น เพราะการศึกษานั้นไม่มีวันที่สิ้นสุด จึงพยายามสร้างโครงการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานพร้อมกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ดังนั้น ระดับทักษะดิจิทัลของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการยกระดับให้ตรงกับความต้องการของตลาด depa ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายในการขยายโอกาสให้กับนักศึกษา อาทิ

-depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science

-depa ร่วมกับ Amata University สร้าง Smart Classroom เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ในระดับ 1) Digital Literacy 2) Professional Skill ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ3) Skill based ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

-depa ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในการเปลี่ยนห้องสมุดเดิมของวิทยาลัย ให้กลายเป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการ” ( I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media

depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science จำนวน 1,000 ราย/ปี

depa จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ” ( I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านดิจิทัล
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
ดิจิทัล, การศึกษา, การสร้างพื้นฐาน
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Digital Infrastructure for Digital Manpower

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดการศึกษาในทุกระดับชั้น เพราะการศึกษานั้นไม่มีวันที่สิ้นสุด จึงพยายามสร้างโครงการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานพร้อมกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ดังนั้น ระดับทักษะดิจิทัลของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการยกระดับให้ตรงกับความต้องการของตลาด depa ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายในการขยายโอกาสให้กับนักศึกษา อาทิ

-depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science

-depa ร่วมกับ Amata University สร้าง Smart Classroom เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ในระดับ 1) Digital Literacy 2) Professional Skill ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ3) Skill based ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

-depa ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในการเปลี่ยนห้องสมุดเดิมของวิทยาลัย ให้กลายเป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการ” ( I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media

depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science จำนวน 1,000 ราย/ปี

depa จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ” ( I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านดิจิทัล

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที


ผู้เยี่ยมชม: 163
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf