ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
1.เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และการคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ของนักศึกษาและผู้ประกอบการ
2. ผู้เข้าใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
3. สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน กรณีมีห้องว่างและไม่มีการจอง สามารถเข้าใช้ได้ทันที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ
4. จำนวนผู้ขอใช้บริการห้อง
4.1 ห้อง MEETING ROOM 01 (ห้องประชุม) ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2 ห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน
5. ภายในห้อง MI 306 ประกอบไปด้วยห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ,มีระยะเวลาการใช้งาน โดย หนึ่งสิทธิ สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าเกิน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในครั้งถัดไป
7. เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องหากมีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อน 1 วัน
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
9. จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ
10. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่ ก่อนได้รับอนุญาต
11. โปรดรักษาความสะอาดของพื้นที่ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
12. หากอุปกรณ์ภายในห้องเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด ใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
13. โปรดรักษาหากทรัพย์สินส่วนตัวหากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
14. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้อง จะถูกระงับสิทธิเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากการใช้ห้อง 90 วัน
15. หากการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรม จะถูกระงับสิทธิการใช้ห้องทันที

หมายเหตุ
- งดใช้พื้นที่สำหรับอ่าน/ติวหนังสือ (Refrain from using space for reading/tutoring)
- จองห้องล่วงหน้าภายใน 3 วัน (Book a room within 3 days in advance.)
- สิทธ์ในการจอง 1 คน จองได้หนึ่งห้อง และไม่เกิน 3 วัน (กรณีนักศึกษา) (1 person can reserve one room and not more than 3 days (in case of students))
- กรณีที่ต้องการใช้ห้องด่วนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ (Use the express room, please contact staff.)
- โปรดตรวจสอบตารางห้องทุกครั้งก่อนใช้งาน (Please check the room schedule every time before booking.)
- ตรวจสอบห้องหลังจากการจองหากพบว่าระบบยังไม่ขึ้นจองให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Check status after booking, if you find that the system has not booked yet, please contact staff.)
- กรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายโต๊ะภายในห้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ (If you want to move the table inside the room please inform the staff)
- โปรดรักษาความสะอาด และเก็บโต๊ะเก้าอี้ให้อยู่ในสถาพเดิมทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ (please keep clean and keep the table and chair in their original condition after every use)
• ประเภทบริการ :
สถาบันการศึกษา (ภาคอุดมศึกษา)
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
MEDI Co-Working Space

1.เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และการคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ของนักศึกษาและผู้ประกอบการ
2. ผู้เข้าใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
3. สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน กรณีมีห้องว่างและไม่มีการจอง สามารถเข้าใช้ได้ทันที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ
4. จำนวนผู้ขอใช้บริการห้อง
4.1 ห้อง MEETING ROOM 01 (ห้องประชุม) ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2 ห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน
5. ภายในห้อง MI 306 ประกอบไปด้วยห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ,มีระยะเวลาการใช้งาน โดย หนึ่งสิทธิ สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าเกิน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในครั้งถัดไป
7. เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องหากมีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อน 1 วัน
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
9. จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ
10. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่ ก่อนได้รับอนุญาต
11. โปรดรักษาความสะอาดของพื้นที่ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
12. หากอุปกรณ์ภายในห้องเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด ใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
13. โปรดรักษาหากทรัพย์สินส่วนตัวหากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
14. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้อง จะถูกระงับสิทธิเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากการใช้ห้อง 90 วัน
15. หากการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรม จะถูกระงับสิทธิการใช้ห้องทันที

หมายเหตุ
- งดใช้พื้นที่สำหรับอ่าน/ติวหนังสือ (Refrain from using space for reading/tutoring)
- จองห้องล่วงหน้าภายใน 3 วัน (Book a room within 3 days in advance.)
- สิทธ์ในการจอง 1 คน จองได้หนึ่งห้อง และไม่เกิน 3 วัน (กรณีนักศึกษา) (1 person can reserve one room and not more than 3 days (in case of students))
- กรณีที่ต้องการใช้ห้องด่วนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ (Use the express room, please contact staff.)
- โปรดตรวจสอบตารางห้องทุกครั้งก่อนใช้งาน (Please check the room schedule every time before booking.)
- ตรวจสอบห้องหลังจากการจองหากพบว่าระบบยังไม่ขึ้นจองให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Check status after booking, if you find that the system has not booked yet, please contact staff.)
- กรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายโต๊ะภายในห้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ (If you want to move the table inside the room please inform the staff)
- โปรดรักษาความสะอาด และเก็บโต๊ะเก้าอี้ให้อยู่ในสถาพเดิมทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ (please keep clean and keep the table and chair in their original condition after every use)

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ประเภทบริการ :
สถาบันการศึกษา (ภาคอุดมศึกษา)
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ชุมชน/สังคม

ผู้เยี่ยมชม: 177
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf