ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
1.เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และการคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ของนักศึกษาและผู้ประกอบการ
2. ผู้เข้าใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
3. สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน กรณีมีห้องว่างและไม่มีการจอง สามารถเข้าใช้ได้ทันที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ
4. จำนวนผู้ขอใช้บริการห้อง
4.1 ห้อง MEETING ROOM 01 (ห้องประชุม) ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2 ห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน
5. ภายในห้อง MI 306 ประกอบไปด้วยห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ,มีระยะเวลาการใช้งาน โดย หนึ่งสิทธิ สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าเกิน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในครั้งถัดไป
7. เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องหากมีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อน 1 วัน
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
9. จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ
10. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่ ก่อนได้รับอนุญาต
11. โปรดรักษาความสะอาดของพื้นที่ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
12. หากอุปกรณ์ภายในห้องเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด ใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
13. โปรดรักษาหากทรัพย์สินส่วนตัวหากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
14. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้อง จะถูกระงับสิทธิเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากการใช้ห้อง 90 วัน
15. หากการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรม จะถูกระงับสิทธิการใช้ห้องทันที

หมายเหตุ
- งดใช้พื้นที่สำหรับอ่าน/ติวหนังสือ (Refrain from using space for reading/tutoring)
- จองห้องล่วงหน้าภายใน 3 วัน (Book a room within 3 days in advance.)
- สิทธ์ในการจอง 1 คน จองได้หนึ่งห้อง และไม่เกิน 3 วัน (กรณีนักศึกษา) (1 person can reserve one room and not more than 3 days (in case of students))
- กรณีที่ต้องการใช้ห้องด่วนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ (Use the express room, please contact staff.)
- โปรดตรวจสอบตารางห้องทุกครั้งก่อนใช้งาน (Please check the room schedule every time before booking.)
- ตรวจสอบห้องหลังจากการจองหากพบว่าระบบยังไม่ขึ้นจองให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Check status after booking, if you find that the system has not booked yet, please contact staff.)
- กรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายโต๊ะภายในห้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ (If you want to move the table inside the room please inform the staff)
- โปรดรักษาความสะอาด และเก็บโต๊ะเก้าอี้ให้อยู่ในสถาพเดิมทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ (please keep clean and keep the table and chair in their original condition after every use)
• ประเภทบริการ :
สถาบันการศึกษา (ภาคอุดมศึกษา)
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
MEDI Co-Working Space

1.เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และการคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ของนักศึกษาและผู้ประกอบการ
2. ผู้เข้าใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
3. สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน กรณีมีห้องว่างและไม่มีการจอง สามารถเข้าใช้ได้ทันที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ
4. จำนวนผู้ขอใช้บริการห้อง
4.1 ห้อง MEETING ROOM 01 (ห้องประชุม) ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2 ห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน
5. ภายในห้อง MI 306 ประกอบไปด้วยห้อง MEETING ROOM 02 ,MEETING ROOM 03,PLAYGROUND ,มีระยะเวลาการใช้งาน โดย หนึ่งสิทธิ สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าเกิน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในครั้งถัดไป
7. เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องหากมีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อน 1 วัน
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
9. จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ
10. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่ ก่อนได้รับอนุญาต
11. โปรดรักษาความสะอาดของพื้นที่ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
12. หากอุปกรณ์ภายในห้องเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด ใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
13. โปรดรักษาหากทรัพย์สินส่วนตัวหากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
14. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้อง จะถูกระงับสิทธิเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากการใช้ห้อง 90 วัน
15. หากการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรม จะถูกระงับสิทธิการใช้ห้องทันที

หมายเหตุ
- งดใช้พื้นที่สำหรับอ่าน/ติวหนังสือ (Refrain from using space for reading/tutoring)
- จองห้องล่วงหน้าภายใน 3 วัน (Book a room within 3 days in advance.)
- สิทธ์ในการจอง 1 คน จองได้หนึ่งห้อง และไม่เกิน 3 วัน (กรณีนักศึกษา) (1 person can reserve one room and not more than 3 days (in case of students))
- กรณีที่ต้องการใช้ห้องด่วนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ (Use the express room, please contact staff.)
- โปรดตรวจสอบตารางห้องทุกครั้งก่อนใช้งาน (Please check the room schedule every time before booking.)
- ตรวจสอบห้องหลังจากการจองหากพบว่าระบบยังไม่ขึ้นจองให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Check status after booking, if you find that the system has not booked yet, please contact staff.)
- กรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายโต๊ะภายในห้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ (If you want to move the table inside the room please inform the staff)
- โปรดรักษาความสะอาด และเก็บโต๊ะเก้าอี้ให้อยู่ในสถาพเดิมทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ (please keep clean and keep the table and chair in their original condition after every use)

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ประเภทบริการ :
สถาบันการศึกษา (ภาคอุดมศึกษา)
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ชุมชน/สังคม

ผู้เยี่ยมชม: 120