ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
ในกระบวนการฆ่าเชื้อหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียออกจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์โดยปกติจะใช้ตู้อบความร้อนที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง Pasteurization ระหว่าง 60 - 80 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกันกับการถนอมอาหารชั่วคราว ซึ่งการฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยตู้อบความร้อนจำเป็นต้องใช้ “แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิ” เพื่อยืนยันว่าความกระบวนการรอบนั้นผ่านการให้ความร้อนตรงตามอุณหภูมิที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบได้บ่อยในกระบวนการดังกล่าวคือ ตู้อบฆ่าเชื้อให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ไม่ทั่วถึง หรือการที่อุปกรณ์ได้รับอุณหภูมิไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลชีพและกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการกำหนดอุณหภูมิและช่วงเวลาในการตรวจวัดและอาจจะไม่ตรงกับลักษณะของงานหรืออุปกรณ์บางชนิดที่ต้องการใช้ช่วงอุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างออกไป อีกทั่งการสั่งซื้อจากต่างประเทศยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเนื่องจากแผ่นตรวจวัดอุณหภูมิเป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

“แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว” ได้รับพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้วัดอุณหภูมิในงานอบฆ่าเชื้อทั้งในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แสดงผลโดยการเปลี่ยนสีของวัสดุที่นำมาใช้ โดยสามารถเปลี่ยนสีและระบุตัวเลขได้ตามที่ต้องการ ใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระดับความร้อนที่ต้องการได้ตั้งแต่ 60°C – 80°C ผลิตในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความสะดวกในการใช้งานได้ เช่น แผ่นกระดาษหรือสติกเกอร์ที่ใช้ติดลงบนถุงอุปกรณ์ที่เข้าตู้อบความร้อนได้ ที่สำคัญมีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าถึง70%
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
วิธีออกแบบและสร้าง “แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว” ที่แสดงผลเป็นอักษรหรือสีตามที่กำหนดได้ สำหรับใช้ในการวัดอุณหภูมิในงานเครื่องมือที่ต้องอบฆ่าเชื่อทั้งในทางการแพทย์ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
ชุดตรวจ, การแพทย์, สุขภาพ
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- สามารถกำหนดอุณหภูมิและช่วงเวลาที่ต้องการตรวจวัดได้ โดยเลือกค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60 °C – 80 °C
- สามารถกำหนดสีของการเปลี่ยนแปลงของแผ่นตรวจวัดรวมถึงอักษรหรือข้อความที่ต้องการให้แสดงผลได้
- แผ่นตรวจวัดสามารถทำเป็นแบบกระดาษทั่วไป หรือเป็นแบบสติกเกอร์ที่สามารถติดลงบนถุงบรรจุอุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปในตู้อบความร้อนได้
- ต้นทุนการผลิตมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ 40 - 70 %
- วัสดุของแผ่นตรวจวัดไม่ได้ทำมาจากสารเคมีที่เป็นพิษ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารได้

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : KMUTT

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
การแพทย์

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 212
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf