นวัตกรรม

ท่องเที่ยว

นวัตกรรม

อื่นๆ

ข้อมูลการศึกษา

  • 1. 2549 : ปริญญาเอก, ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2. 2541 : ปริญญาโท, สาขาวิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 3. 2532 : ปริญญาตรี, ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่ทำงาน

  • อีเมล์ : sarabanbuu@buu.ac.th
  • เว็บไซต์หน่วยงาน : https://stdb.mhesi.go.th/scientist/29095

ดร.จิตรา ตีระเมธี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ


ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม :

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนทะเล, แพลงก์ตอนทะเล


• ชื่อเจ้าของข้อมูล : มหาวิทยาลัยบูรพา

• สาขา : มหาวิทยาลัยบูรพา


ประเภทข้อมูลนวัตกรรม : ผู้เชี่ยวชาญ


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :


วันที่เผยแพร่:09 ธันวาคม 2565

|

ผู้เยี่ยมชม : 140

ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf