NIA เสือติดดาบ





“เสือติดดาบ”เป็นโครงการที่เปรียบเสมือน  “สะพานเชื่อม” (Bridger) ที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน ”เสือ” มาลับเขี้ยวเล็บที่เสมือน “การติดดาบ” จากหน่วยงานพันธมิตร 15 องค์กร ผ่านการสนับสนุนเครื่องมือ 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมการผลิต (Innovation for manufacturing), นวัตกรรมด้านการขยายผลการเติบโตของธุรกิจ (Innovation for Business Management) และนวัตกรรมสำหรับการบริหารงานภายใน (Innovation for internal management) โดยเครื่องมือนี้เปรียบเสมือน “ดาบ” ที่จะเป็นที่อาวุธให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อนำเครื่องมือไปใช้เป็นในการสร้างความได้เปรียบในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง


• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
13 พฤษภาคม 2565
NIA เสือติดดาบ

วันที่จัดกิจกรรม : 30 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565



วันที่เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 171